Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Firma Tinsmith & lnsulation Sp. z o.o. realizuje kompleksowo zadania z zakresu szkoleń zawodowych, rekrutacji pracowników i udostępnianiu ich klientom, oraz działalności produkcyjnej i montażowej.

Misja Firmy:

Głównym celem firmy jest rozwijanie organizacji nastawionej na pozyskanie i spełnianie wymagań Klientów, poprzez zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług i produkowanych wyrobów, przy zapewnieniu pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, oraz spełnieniu standardów w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

Stawiane sobie cele skutecznie realizujemy poprzez:

 • Określenie, wdrożenie, monitorowanie oraz optymalizację wszystkich zidentyfikowanych w Spółce procesów.
 • Podejmowanie współpracy z kontrahentami oraz dbanie o dobre relacje z klientami.
 • Ciągłe doskonalenie i rozwój jakości wyrobów i usług świadczonych przez Tinsmith & Insulation Sp. z o.o.
 • Pozyskiwanie i szkolenie kompetentnego personelu.
 • Rekrutację kompetentnych pracowników, uwzględniając potrzeby klientów.
 • Stosowanie się do obowiązujących uregulowań prawnych, wymagań interesariuszy oraz wymagań wewnętrznych w zakresie zarówno jakości, ochrony środowiska jak i bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Spełnienie wymagań oraz ciągłe doskonalenie skuteczności Systemów Zarządzania Jakością, Środowiskiem, BHP.
 • Stałą poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym, zagrożeniom i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym.
 • Kreowanie zachowań bezpiecznej pracy oraz zachowań proekologicznych.
 • Wdrażanie technologii, przyjaznych środowisku naturalnemu oraz środowisku pracy.
 • Minimalizowanie niekorzystnego wpływu na środowisko poprzez zapobieganie zanieczyszczeniom oraz zmniejszanie ilości odpadów i zużycia zasobów naturalnych.
 • Konsultacje z przedstawicielem pracowników oraz współudział pracowników w dotyczących ich sprawach.

   Niniejsza polityka stanowi podstawę do realizacji celów i rozwoju firmy.

   Jest ona zakomunikowana, znana i przestrzegana przez wszystkich pracowników oraz zainteresowane strony.

   Najwyższe kierownictwo zobowiązuje się do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do realizacji ustaleń przyjętej Polityki i celów strategicznych.