Polityka jakości i BHP

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Firma Tinsmith & lnsulation Sp. z o.o. realizuje kompleksowo zadania z zakresu szkoleń zawodowych, rekrutacji pracowników i udostępnianiu ich klientom, oraz działalności produkcyjnej i montażowej.

Misja Firmy:

Głównym celem firmy jest rozwijanie organizacji nastawionej na pozyskanie i spełnianie wymagań Klientów, poprzez zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług i produkowanych wyrobów, przy zapewnieniu pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, oraz spełnieniu standardów w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

Stawiane sobie cele skutecznie realizujemy poprzez:

 • Określenie, wdrożenie, monitorowanie oraz optymalizację wszystkich zidentyfikowanych w Spółce procesów,
 • Podejmowanie współpracy z kontrahentami oraz dbanie o dobre relacje z klientami,
 • Ciągłe doskonalenie i rozwój jakości wyrobów i usług świadczonych przez Tinsmith & Insulation Sp. z o.o.,
 • Pozyskiwanie i szkolenie kompetentnego personelu,
 • Rekrutację kompetentnych pracowników, uwzględniając potrzeby klientów,
 • Stosowanie się do obowiązujących uregulowań prawnych,
 • Spełnienie wymagań oraz ciągłe doskonalenie skuteczności Systemów Zarządzania Jakością, Środowiskiem, BHP,
 • Stałą poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym, zagrożeniom i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
 • Kreowanie zachowań bezpiecznej pracy oraz zachowań proekologicznych,
 • Wdrażanie technologii, przyjaznych środowisku naturalnemu oraz środowisku pracy,
 • Minimalizowanie niekorzystnego wpływu na środowisko poprzez zapobieganie zanieczyszczeniom oraz zmniejszanie ilości odpadów i zużycia zasobów naturalnych.

 

Niniejsza polityka stanowi podstawę do realizacji celów i rozwoju firmy.

Jest ona zakomunikowana, znana i przestrzegana przez wszystkich pracowników oraz zainteresowane strony.

Najwyższe kierownictwo zobowiązuje się do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do realizacji ustaleń przyjętej Polityki i celów strategicznych.